Air Touch I9-G

Air Touch I9-G | เครื่องฟอกอากาศ Honeywell

Frequency 50Hz
Voltage 220-240v
Power 42Watts
  • พื้นที่ครอบคลุม 44 – 54 ตร.ม.
  • อัตตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์ PM2.5 (m3/h) 300
  • จำนวนแผ่นกรอง 1. แผ่นกรองอากาศขั้นต้น 2. แผ่นกรองอากาศ HEPA และ HiSiv
  • เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  • สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรอง
  • แผงควบคุมระบบสัมผัส
  • จอแสดงค่า PM 2.5 แบบดิจิตอล
  • ระบบป้องกันเด็กใช้
  • โหมดอัจฉริยะ
Air Touch I9-G (206 downloads ) air-touch-i9-g
Alek-Tech Messenger