AIRTOUCH-P-G

AIRTOUCH-P-G | เครื่องฟอกอากาศ Honeywell

Frequency 50Hz
Voltage 220-240v
Power 42Watts
  • พื้นที่ครอบคลุม 54 – 66 ตร.ม.
  • อัตตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์ PM2.5 (m3/h)
  • จำนวนแผ่นกรอง 1. แผ่นกรองอากาศขั้นต้น 2. แผ่นกรองอากาศ HEPA และ HiSiv
  • เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  • สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรอง
  • แผงควบคุมระบบสัมผัส
AIRTOUCH-P-G (136 downloads) airtouch-p-g
Alek-Tech Messenger