Air Touch I8-W

Air Touch I8-W | เครื่องฟอกอากาศ Honeywell

Frequency 50Hz
Voltgage 220-240v
Power 42Watts
  • พื้นที่ครอบคลุม 44 – 54 ตร.ม.
  • อัตตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์ PM2.5 (m3/h) 300
  • จำนวนแผ่นกรอง 1. แผ่นกรองอากาศขั้นต้น 2. แผ่นกรองอากาศ HEPA และ HiSiv
  • เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  • สัญญาณเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรอง
  • แผงควบคุมระบบสัมผัส
  • จอแสดงค่า PM 2.5 แบบดิจิตอล
  • ระบบป้องกันเด็กใช้
Air Touch I8-W (154 downloads) air-touch-i8-w
Alek-Tech Messenger