Air Touch A5

Air Touch A5 | เครื่องฟอกอากาศ Honeywell

Frequency 50Hz
Voltage 220-240v
Power 53Watts

อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ 250 ลบ. ม. / ชม. ครอบคลุมสูงสุด 30 ตารางเมตร

ระบบการกรองขั้นสูงสามขั้นตอนที่ขจัดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์

การออกแบบการไหลของอากาศ 3 มิติเพื่อการไหลเวียนที่ดีที่สุด

ปลอดโอโซน 100% – ไม่ปล่อยก๊าซอันตรายใด ๆ เป็นผลพลอยได้จากการกรอง

เสร็จสิ้นพรีเมี่ยมและร่างกายโพลีคาร์บอเนตที่ทนทานเป็นพิเศษ

สิ้นเปลืองพลังงานในช่วง 1 ถึง 3 หลอดคอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์

Alek-Tech Messenger