ส่งเอกสารใช้ประกอบการพิจารณา เป็นตัวแทนจำหน่ายดังนี้

กรณีบริษัท /ห้างหุ้นส่วน

ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
หนังสือรับรองของบริษัทฯไม่เกิน 12 เดือน
ทะเบียนการค้า
ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

กรณีห้างร้าน

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

** หมายเหตุเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกฉบับ

1. ส่งหลักฐานการสมัครมายังบริษัทฯ ทางอีเมล์ถึงฝ่ายขาย
2. อีเมล์ : prapann@alektech.com

** หมายเหตุ:

โปรดใช้ email ที่ได้สมัครสมาชิกในการส่งเอกสาร ทางบริษัทจะใช้เอกสารเหล่านี้ในการพิจารณาระดับของตัวแทนจำหน่าย

Alek-Tech Messenger